Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 74376
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (Radiometry pro provoz v pásmu 868 MHz až 870 MHz)
Anglický název Communication systems for meters and remote reading of meters - Part 4: Wireless meter readout (Radio meter reading for operation in the 868 MHz to 870 MHz SRD band)
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti 01.03.2014
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-42005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94180ČSN EN 13757-4 2014
Anotace