Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 5851
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075851
Katalogové èíslo 743
Název dokumentu Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
Anglický název Hand operated liuquid fuel burners
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1974
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory JFH,NEI
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
39070ČSN 07 5851 1973c
12225ČSN 07 5851 1973a
12226ČSN 07 5851 1973b
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24809ČSN 07 5853 1989
24810ČSN 07 5854 1989
Anotace

ČSN 07 5851 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s ručním ovládáním. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části obsahuje všeobecné a technické požadavky (kap. II a III), v nichž jsou uvedeny i požadavky funkční a bezpečnostní (čl. 100 až čl. 129, které jsou ovšem "změnou c/" nahrazeny ČSN 07 5853. Závěrem (kap. IV) jsou uvedeny požadavky na zkušební zařízení, provádění a vyhodnocování zkoušek. Za pozornost stojí i údaj čl. 107, podle kterého max. obj. podíl CO ve spalinách hořáku nesmí překročit 0,1 %. (Ovšem i tato kap. IV, ve smyslu "změny c/", byla nahrazena ČSN 07 5854.) ČSN 07 5851 byla schválena 4.4.1973 a nabyla účinnosti od 1.4.1974. "Změnou a)-9/1974" se s účinností od 1.12.1974 ruší čl. 129 odst. f). "Změnou b)-8-9/1976" se s účinností od 1.1.1976 doplňuje jeden článek. "Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.