Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 82045-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013740
Katalogové èíslo 74100
Název dokumentu Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model
Anglický název Document management - Part 2: Metadata elements and information reference model
Datum vydání 01.10.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.30 - Aplikace informační technologie v informatice, dokumentaci a publikační činnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aspekt,dokument,informační model,konfigurace,metadata,nosič dat,produkt,schéma pojmů,správa dokumentů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 82045-22005
IEC 82045-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 82045-2 Tato Část IEC 82045 uvádí informace (metadata) pro správu dokumentů po celou dobu jejich životnosti. Je založena na konceptech dokumentu a celkovém rámci stanoveném v IEC 82045-1. Poskytuje koncepci, umožňující ustavení vztahů z informačního modelu této normy k jakémukoliv jinému předmětu zájmu, který je k dispozici v rámci informačního modelu vně této normy. Přístup zvolený v této části IEC 82045 dovoluje pružným způsobem ustavit vztahy k předmětům zájmu pro systém správy dokumentů, který je k dispozici v externím informačním systému (například systém PDM - Product Data Management).