Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ENV 13005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 014109
Katalogové èíslo 73964
Název dokumentu Pokyn pro vyjádření nejistoty měření
Anglický název Guide to expression of uncertainty in measurement
Datum vydání 01.11.2005
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.12.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.020 - Metrologie a měření obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Nejistota měření,koeficient rozšíření,kombinovaná standardní nejistota,konvenčně pravá hodnota,měřená veličina,náhodná chyba,postup měření,pravá hodnota ovlivňující veličina,přesnost,rozšířená nejistota,směrodatná odchylka průměru,správnost měření,standardní nejistota,systematická chyba,výběrová směrodatná odchylka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ENV 130051999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ENV 13005 Tento Pokyn je podkladem k všeobecným zásadám pro vyhodnocení a vyjádření nejistoty měření, které by měly být použity v různých úrovních správnosti a v mnoha oblastech - od výroby k základnímu výzkumu. Proto, principy tohoto Pokynu jsou určeny k aplikaci v širokém spektru měření včetně těch, která jsou potřebné pro: udržování regulace kvality a prokazování kvality ve výrobě; respektování a prosazování zákonů a předpisů; výzkumné práce v oblastech základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a rozvoje ve vědě a technice; kalibraci etalonů a přístrojů a provádění zkoušek národním systémem měření za účelem umožnění návaznosti s národními etalony; rozvoj, zachování a porovnání mezinárodních a národních fyzikálních referenčních etalonů včetně referenčních materiálů.