Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-826
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 73936
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations
Datum vydání 01.08.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-8262004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20036ČSN 33 0050-826 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-826 Tato Část 826 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru elektrotechniky, vztahující se k elektrickým instalacím, zejména k elektrickým instalacím budov, jako jsou termíny, elektrické zařízení, elektrická instalace, dále pak termíny důležité z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem jako jsou úraz elektrickým proudem, základní ochrana, ochrana při poruše i termíny důležité z hlediska kvalifikace osob v elektrotechnice. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.