Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0623
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070623
Katalogové èíslo 738
Název dokumentu Technická dokumentace kotlů
Anglický název Technical documentation of boilers
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1979
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory NCF,NEB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0623 Norma platí pro vypracování dokumentace výrobcem parních a horkovodních kotlů s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,17 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto přetlaku s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního přetlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy. Norma určuje rozsah a úpravu dokumentace, kterou vyhotovuje výrobce. Norma je v podstatě jen přehledem dokumentací o výrobě, pro montáž a pro provozovatele. Co do její bližší charakteristiky se odkazuje na příslušné technické normy. ČSN 07 0623 byla schválena 4.12.1978 a nabyla účinnosti od 1.9.1979. Nahradila ČSN 07 0623 z r.1965.