Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13822
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730038
Katalogové èíslo 73797
Název dokumentu Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Anglický název Bases for design of structures - Assessment of existing structures
Datum vydání 01.08.2005
Datum ukonèení platnosti 01.01.2015
Datum úèinnosti 01.09.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní opatření,existující konstrukce,hodnocení,modernizace,obnova,oprava,spolehlivostní metody,ukazatele spolehlivosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 138222001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31021ČSN 73 0038 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96238ČSN 73 0038 2014
96239ČSN ISO 13822 2014
Anotace

ČSN ISO 13822 ČSN ISO 13822 uvádí přímo mezinárodně platné postupy hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí. Poskytuje obecné pokyny pro návrh oprav nebo modernizací existujících konstrukcí. ČSN ISO 13822 vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů. Při hodnocení existující konstrukce lze také použít pravděpodobnostní přístup. Účelem této normy je, aby doplnila chybějící pokyny pro hodnocení a návrh obnovy existující konstrukce. Součástí ČSN ISO 13822 jsou termíny a definice, postupy hodnocení existující konstrukce včetně vývojového diagramu, postupy určení zatížení a odolnosti konstrukce, analýza konstrukce, návrh konstrukčních opatření, hodnocení spolehlivosti, zpráva. V osmi informativních přílohách ISO 13822 jsou uvedeny doplňující informace včetně způsobu aktualizace měřených veličin na základě apriorních znalostí, použití statických nebo dynamických zkoušek, postupy stanovení časově závislé spolehlivosti, směrné indexy spolehlivosti. Pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 bylo zpracováno šest národních příloh, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články normy. První dvě národní přílohy se zabývají obecnými zásadami hodnocení existujících konstrukcí a zkoušením konstrukcí a materiálů. V dalších čtyřech přílohách jsou pokyny pro hodnocení konstrukcí z jednotlivých materiálů (beton, ocel, kompozity, dřevo, zdivo). Vysvětlují se zde postupy stanovení charakteristické a návrhové hodnoty základních veličin a uvádějí se vlastnosti materiálů podle dříve platných norem.