Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 0020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 130020
Katalogové èíslo 73091
Název dokumentu Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody
Anglický název Metallic industrial piping - Part 7: guidance on the use of conformity assessment procedures
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Potrubí,konstrukce,materiál,označování,posuzování shody,svařování,výroba
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 13480-72002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 0020 Tento dokument ČSN 13 0020(idt CEN/TR 13480-7:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecně; - Část 2: Materiály; - Část 3: Konstrukce a výpočet; - Část 4: Výroba a montáž; - Část 5: Zkoušení a kontrola; - Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí; - Část 7: CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posuzování shody. Tato technická zpráva uvádí postupy k posuzování shody pro průmyslová potrubí a potrubí, které uvádí § 2.1.1 v článku 1 směrnice pro tlaková zařízení (PED). PED požaduje pro všechna tlaková zařízení spadající pod její předměty posuzování shody na konstrukci a výrobu v souladu se soubory na posuzování shody uvedenými v článku 10 PED. Tyto postupy jsou detailně popsány v Příloze III PED, ke kterým musí být odkazy připraveny za účelem zajištění shody. Následující přehled je vodítkem pouze pro tyto účely.