Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10075-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833572
Katalogové èíslo 73062
Název dokumentu Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže
Anglický název Ergonomic principles related to mental workload - Part 3: Principles and requirements concerning methods for measuring and assessing mental workload
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ergonomie,mentální zátěž,měření,pracovní zátěž,psychologie,přesnost,shodnost,stres,validita,zátěž
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 10075-32004
ISO 10075-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10075-3 Tato evropská norma je jednou z řady norem zabývajících se mentální pracovní zátěží. Stanovuje zásady a požadavky pro měření a hodnocení mentální pracovní zátěže a specifikuje požadavky na příslušné měřicí metody a nástroje. Poskytuje informace o výběru odpovídajících metod a dále informuje o hlediscích pro zlepšení komunikace všech zúčastněných stran při hodnocení a měření mentální pracovní zátěže Norma je určena zejména ergonomickým odborníkům, například psychologům, odborníkům na ochranu zdraví při práci a/nebo fyziologům, kteří mají odpovídající teoretický základ pro použití těchto metod a pro interpretací výsledků. Neodborníci, jako například zaměstnavatelé, zaměstnanci a jejich zástupci, projektanti i státní orgány, v ní najdou informace pro orientaci v daném oboru.