Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 72785
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.100.01 - Stavební materiály obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Zkoušení požární odolnosti provozních instalací,dutinové podlahy,zdvojené podlahy
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-62004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-6 Tato část EN 1366 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti zdvojených podlah a dutinových podlah, vystavených požáru v dutině pod podlahou. Ohřev ohněm se na zkušební vzorek aplikuje podle: a) normové teplotní křivky; b) "redukované" teplotní křivky, která sleduje normovou teplotní křivku pouze do 500 °C. Po dosažení 500 °C se teplota v peci udržuje na této hodnotě. Tento dokument nestanoví požární odolnost základní podlahy, na níž je zdvojená podlaha nebo dutinová podlaha konstruována; požární odolnost základní podlahy je uvedena v EN 1365-2.