Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 14425-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727513
Katalogové èíslo 72779
Název dokumentu Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody
Anglický název Advanced technical ceramics - Test methods for determination of fracture toughness of monolithic ceramics - Part 1: Guide to test method selection
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 81.060.30 - Keramika pro pokrokové technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova monolitická keramika,porovnání zkoušek houževnatosti v lomu,speciální technická keramika,stanovení houževnatosti v lomu,zkoušky v ohybu speciální keramiky,zkušební metody pro zkoušku v ohybu,zkušební tělesa ze speciální keramiky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 14425-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 14425-1 ČSN P CEN/TS 14425-1 se týká speciální technické keramiky a podává přehled o zkušebních metodách pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky. Norma uvádí pokyny pro výběr nejvhodnější metody a uvádí jejich výhody a nevýhody. Norma CEN/TS 14425 sestává z pěti částí, které se detailně zabývají houževnatostí tohoto typu keramiky při zkoušce v ohybu. Jsou to: Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody Část 2: Metoda zkoušky v ohybu s trhlinou na jedné hraně Část 3: Metoda se zkoušky v ohybu se zářezem chevron (CNB) Část 4: Metoda zkoušky ohybu s povrchovou trhlinou (SCF) Část 5: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB). Norma má charakter předběžné normy a je určena pro ověření po dobu 3 let. Po vyhodnocení získaných zkušeností bude rozhodnuto, zda bude převedena mezi normy EN.