Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 789
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731780
Katalogové èíslo 72689
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva
Anglický název Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
79.060.01 - Desky na bázi dřeva obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova desky na bázi dřeva,mechanické zkoušení,modul pružnosti v,modul pružnosti v ohybu,modul pružnosti v tahu,modul pružnosti ve smyku kolmo k rovině desky,modul pružnosti ve smyku v rovině desky,měření deformace,měření hustoty,měření vlhkosti,odběr zkušebních vzorků,pevnost v ohybu,pevnost v tahu,pevnost v tlaku,pevnost ve smyku kolmo k rovině desky,pevnost ve smyku v rovině desky,protokol o zkoušce,rychlost zatěžování,tlaku,zatěžovací zařízení,zkušební tělesa
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 7892004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21755ČSN EN 789 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 789 Norma uvádí zkušební metody pro stanovení některých mechanických vlastností průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva pro použití v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto vlastnosti jsou určeny k výpočtu charakteristických hodnot pro použití při navrhování na účinky zatížení. Zkušební metoda pro tlak kolmo k rovině desky (otlačení) je vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním zkoušky zahrnuta v informativní příloze D. Norma není určena pro zkoušky při kontrole jakosti, kde jsou vyhovující menší zkušební tělesa.