Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730540
Katalogové èíslo 72612
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities
Datum vydání 01.11.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova charakteristické hodnoty,klimatologie,normové hodnoty,návrhové hodnoty,ochrana tepla budov,průvzdušnost,přestup tepla,stavební hmoty,stavební konstrukce,stavební materiály,stavební tepelná technika,sálavé vlastnosti,tepelná ochrana,tepelné vlastnosti,vlastnosti vzduchu,vlhkostní vlastnosti,vnitřní prostředí,vnější prostředí,vzduchové vrstvy,šíření tepla,šíření vlhkosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15849ČSN 73 0540-3 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0540-3 Norma stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva, návrhové hodnoty veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle ČSN 73 0540-4 a norem souvisejících. Norma dále stanoví národní návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva pro výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN EN ISO 13 790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu.