Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730540
Katalogové èíslo 72542
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 4: Calculation methods
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní teplotní a vlhkostní přirážka,budovy s velmi nízkou energetickou náročností,celková průvzdušnost obvodového pláště budovy,celoroční množství zkondenzované a vypařitelné,difuze vodní páry,ekvivalentní difuzní tloušťka,energetický štítek budovy,faktor difuzního odporu,faktor tvaru budovy,intenzita výměny vzduchu,kritická vnitřní povrchová teplota a vlhkost,lineární a bodový činitel prostupu tepla,měrná ztráta prostupem,nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce,nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období,nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období,návrhová,návrhová vnitřní teplota a převažující vnitřní teplota,nízkoenergetické a pasivní domy,pokles dotykové teploty podlahy,pokles výsledné,povrchová kondenzace,požadované a doporučené normové hodnoty,průměrný součinitel prostupu tepla budovy,riziko hromadění vlhkosti v konstrukci,riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci,roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce,součinitel prostupu tepla,součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů,stupeň energetické náročnosti budovy,tepelná jímavost podlahy,tepelné mosty a tepelné vazby,tepelný odpor konstrukce,tepla,teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu,teploty v místnosti v zimním období,vodní páry uvnitř konstrukce,základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15850ČSN 73 0540-4 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0540-4 Revize ČSN 73 0540-4 reaguje jak na změny ve struktuře hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v části 2 normy, tak na zavedení rozsáhlého souboru evropských a mezinárodních norem výpočtových metod v této oblasti do soustavy českých technických norem tak, aby byly zajištěny základní požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu budov a na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Hlavní text normy je členěn podle veličin hodnocených v ČSN 73 0540-2. Pro každou veličinu je uvedeno, co se výpočtem hodnotí, za jakých okrajových podmínek se provádí výpočtové hodnocení, jaké normy pro tato hodnocení zejména platí, co musí výpočtové hodnocení zahrnovat a jaké je zásadní členění použitelných výpočtových metod, popř. jak se při hodnocení postupuje u specifických druhů konstrukcí, včetně odkazů na podrobnější popis v přílohách. Osm normativních příloh umožňuje orientaci v rozsáhlém souboru platných výpočtových metod v ČSN EN a ČSN EN ISO, které mají různou úroveň přesnosti, podrobnosti a provázanosti. Přílohy určují způsob a rozsah využití výpočtových metod při hodnocení národních požadavků. Tvoří ucelený a zároveň otevřený systém základních metod, které se mohou průběžně doplňovat. Uvádí se národní výpočtová upřesnění, která přejímané ČSN EN a ČSN EN ISO předpokládají. Norma připravila stavebně technické východisko pro hodnocení energetické náročnosti budov podle směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/ES.