Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13429
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770147
Katalogové èíslo 72421
Název dokumentu Obaly - Opakované použití
Anglický název Packaging - Reuse
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.50 - Recyklace
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova cyklus,obal,obal použitý k témuž účelu,obnovení,obrátka,opakované použití,opakovaně použitelný obal,otevřený systém,pomocný výrobek,smíšený systém,systémy opakovaného použití,uzavřený systém
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134292004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62610ČSN EN 13429 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13429 Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EUEC) stanovuje specifické požadavky na opakovaně použitelný charakter obalu. Tato norma určuje a stanoví stanovuje souhrnné zkoušky k prokázání, že je obal je ve shodě s těmito požadavky. Tato norma stanovuje požadavky na obal, aby mohl být klasifikován jako opakovaně použitelný a uvádí postupy pro posouzení shody s těmito požadavky, včetně přidružených systémů. Tato norma nemůže sám o sobě zajistit předpoklad shody. Postup k použití tohoto dokumentu je uveden v EN 13427. Tento dokument nahrazuje EN 13429:2000.