Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13430
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770148
Katalogové èíslo 72420
Název dokumentu Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
Anglický název Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.50 - Recyklace
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova dodavatel,druhotná surovina,kritérium,obal,požadavky,prázdný obal,recyklace,recyklace materiálu,recyklační proces,technologie recyklace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134302004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62582ČSN EN 13430 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13430 Tato evropská norma stanovuje požadavky na obal, aby byl klasifikován jako využitelný formou recyklace materiálu, při čemž poskytuje prostor jak k trvalému vývoji obalů, tak i technologiím pro jejich využití a uvádí postupy pro posuzování shody s těmito požadavky. Postup k použití této normy uvádí EN 13427:2000. Směrnice o obalech a odpadech z obalů stanovuje základní požadavky na obal, aby byl považován za využitelný. Tato norma tyto požadavky rozvádí s ohledem na recyklaci materiálu. Recyklace materiálu z použitého obalu je jednou z několika volitelných možností využití při volbě strategie pro nakládání s použitými obaly. Aby se šetřily zdroje a co nejvíce omezilo množství odpadů, měl by se celý systém, jehož jsou obaly součástí, optimalizovat. To zahrnuje prevenci vzniku odpadu z obalů, rovněž jako jeho opakované použití a využití. Tato evropská norma předkládá postup pro vlastní posuzování při rozhodování o tom, zda byly splněny požadavky podle této normy. Pojetí této normy je podobné systémovým normám, jako jsou normy řady EN ISO 9000 a EN ISO 14000. Tato evropská norma rovněž uvádí praktický návod pro posuzování recyklovatelnosti. Tento dokument nahrazuje EN 13430:2000.