Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13431
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770149
Katalogové èíslo 72419
Název dokumentu Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti
Anglický název Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.99 - Ostatní normy týkající se odpadů
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Obaly,minimální výhřevnost,zdroj energie
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134312004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62609ČSN EN 13431 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13431 Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) stanovuje požadavky na obal, aby mohl být považován za využitelný. Tato norma tyto požadavky rozvádí s ohledem na energetické využití. Evropská norma EN 13427 stanovuje postup pro společné použití této normy se čtyřmi dalšími normami na podporu tvrzení, že obal, který má být uveden na trh, splňuje základní požadavky podle dané směrnice EU. Tento dokument stanovuje požadavky na obal, aby mohl být klasifikován jako energeticky využitelný a uvádí postupy pro posouzení shody s těmito požadavky. Působnost tohoto dokumentu je omezena na oblast, která leží pod kontrolou dodavatele.