Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14117
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732148
Katalogové èíslo 72351
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of time of efflux of cementitious injection products
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Cement,injektážní výrobek,viskozita,výtokový kužel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141172004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14117 Norma popisuje zkušební metodu pro stanovení doby výtoku (viskozity) cementových injektážních výrobků. Zkouška je založena na měření doby, za kterou proteče daný objem tekutého cementového injektážního výrobu normovým kuželem (Marshův kužel). Tato doba výtoku je mírou viskozity cementových injektážních výrobků. Injektážní výrobek se pro provedení zkoušky míchá podle pokynů výrobce. Zkouška se pro jeden výrobek opakuje třikrát, přičemž se vždy použije 1500 ml čerstvého injektážního výrobku.