Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730540
Katalogové èíslo 72308
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 1: Terminology
Datum vydání 01.06.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova EPVD,Termíny,definice,energie,klimatologie,normové hodnoty,názvosloví,ochrana tepla budov,pojmy,prostředí,slovník,stavební hmoty,stavební konstrukce,stavební materiály,stavební tepelná technika,tepelná ochrana,šíření tepla,šíření vlhkosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15847ČSN 73 0540-1 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0540-1 Norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a konstrukcemi, popisující stav vnitřního a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2, 3 a 4. Termíny a definice veličin, jejich značky a jednotky lze použít i při aplikaci norem souvisejících, zejména uvedených v normativních odkazech normy a souvisejících normách. Norma sjednocuje a zpřesňuje termíny a definice v uvedených oblastech.