Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 3451
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 733451
Katalogové èíslo 72278
Název dokumentu Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
Anglický název General rules for the design and installation of ceramic tiling
Datum vydání 01.12.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.25 - Keramické stavební výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 135482004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5564ČSN 73 3450 1978
16317ČSN 74 4505 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506055
Anotace

ČSN 73 3451 V současnosti existují evropské normy dostupné pro: - keramické obkladové prvky; - malty a lepidla pro kladení a spárování keramických obkladových prvků. Aby tyto výrobky spolehlivě sloužily, je nutné je vybírat a instalovat kvalifikovaně, vhodně je ošetřit, ochránit a udržovat. Některé členské země CEN vydaly normy a nebo směrnice, které definují postupy při provádění a instalaci keramických obkladů. Tato Technická zpráva není zamýšlena jako náhrada těchto národních norem či směrnic ani nemá zabránit vývoji národních norem či směrnic v těch členských zemích, jež je v současné době nemají. Jejím účelem je podpořit správné návrhové a instalační normy pro keramické obklady a dlažby v celé Evropě, zvláště v zemích, kde pro tento účel není žádná národní norma či směrnice. Tento dokument (CEN/TR 13548:2004) byl vypracován technickým výborem CEN/TC 67 "Keramické obkladové prvky", jehož sekretariát zajišťuje UNI.