Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13981-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421447
Katalogové èíslo 72000
Název dokumentu Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy
Anglický název Aluminium and aluminium alloys - Products for structural railway applications - Technical conditions for inspection and delivery - Part 2: Plates and sheets
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.150.10 - Výrobky z hliníku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova balení,deska,hliník,kvalifikace materiálu,metalografické zkoušení,mezní úchylky rozměru,odběr vzorků,plech,prohlášení o shodě,sledovatelnost,slitina hliníku,svařování,vlastnost materiálu,válcovaný výrobek,výrobní proces,zabezpečení jakosti,zkoušení,zkoušení tahem,zkoušení únavy,značení výrobků,železnice,údaje objednávky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13981-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13981-2 Tato norma stanovuje požadavky na válcované výrobky (desky a plechy), které mají podíl na konstrukčních vlastnostech skeletů karoserií vagónů a dalších hlavních konstrukčních součástí. Norma stanovuje zvláštní požadavky týkající se kvalifikace, řízení jakosti, vlastností materiálu a mezních úchylek rozměrů. Jsou rovněž poskytnuty návody pro konstrukci a použití.