Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 88528-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333140
Katalogové èíslo 71985
Název dokumentu Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení
Anglický název Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 11: Rotary uninterruptible power systems - Performance requirements and test methods
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160.40 - Elektrické agregáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Metody zkoušení,Požadavky,Rotační zdroje nepřerušovaného napájení,Střídavá zdrojová soustrojí,Vlastnosti,Zdroje napájení,Zdroje nepřerušovaného napájení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 88528-112004
IEC 88528-112004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 88528-11 ČSN EN 88528-11 stanoví požadavky na rotační zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), včetně funkce a metod zkoušení; tyto zdroje sestávají z kombinace mechanických a elektrických točivých strojů. Tato norma platí pro napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení zátěže odběratele elektrickou energií o střídavém napětí. Pokud takové zdroje pracují bez vstupního napájení ze sítě, tuto energii poskytuje akumulovaná energie a/nebo pístový spalovací motor (RIC) a výstupní výkon je dodáván jedním nebo několika točivými elektrickými stroji. Norma platí pro střídavé napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení pozemních a námořních zařízení, kromě zdrojů pro letectví, pro pohon pozemních vozidel a lokomotiv. Norma neplatí ani pro zdroje, kde výstupní výkon je generován statickými měniči. V normě je také popsáno použití rotačních UPS pro zvýšení kvality střídavého napájení, pro zajištění přeměny napětí a/nebo kmitočtu a pro pokrytí špiček odběru elektrické energie.