Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875064
Katalogové èíslo 71964
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE
Anglický název Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Avalanche Beacons - Transmitter-receiver systems -Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Rádio,SAR,bezpečnost,předpisy,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 718-3 V1.2.12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70323ČSN ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 Tato norma se vztahuje na požadavky na lavinové tísňové majáky. Lavinové tísňové majáky jsou přenosné rádiové systémy používané pro lokalizaci obětí laviny, pro účely přímé záchrany, tj. pro vyprošťování kolegy nezavalenými lavinou. Platí pro lavinové tísňové majáky pracující na kmitočtu 457 kHz. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE) [1]: článek 3.3e, který stanoví že rádiová zařízení v rozsahu platnosti normy musí být konstruována tak: "aby podporovala určité funkce zaručující přístup k záchranným službám".