Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 71819
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Požární odolnost,dopravníkové systémy a jejich uzávěry,zkoušení požární odolnosti provozních instalací
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-72004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71223ČSN EN 1366-7 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-7 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení požární odolnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů, navržených pro umístění do otvorů dělicích konstrukcí včetně jakéhokoliv nutného těsnění mezi uzávěrem dopravníkového systému a jakýmikoliv prostupujícími prvky, jako jsou dopravníkové dráhy, elektrické kabely a pneumatické potrubí, které jsou důležité části uzávěru a dopravníkového systému spolu s těsněním prostupu. Tato část evropské normy není použitelná pro ostatní zkušební metody vyžadované k úplnému hodnocení uzávěrů dopravníkových systémů, tj. pro zkušební metody, jimiž je hodnocena provozuschopnost a spolehlivost funkce propojeného systému. Z této evropské normy je zejména vyloučeno zkoušení požárních klapek pro vytápění a větrání, požární dveře a uzávěry běžných dopravních cest a doprava kapalin a hořlavých plynů. Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1. V případě, že neexistuje žádný evropský technický předpis pro sestavy uzávěrů a dopravníkových systémů, poskytuje tato evropská norma návod pro klasifikaci životnosti sestav uzávěrů a dopravníkových systémů.