Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14136
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 857022
Katalogové èíslo 71799
Název dokumentu Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro
Anglický název Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 11.100 - Laboratorní lékařství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova EQAS (viz program externího hodnocení jakosti),IVD MD (viz diagnostický zdravotnický prostředek in vitro),akreditace,analytický (vyšetřovací) postup,archivace,cílová hodnota,diagnostický zdravotnický prostředek in vitro,dokument,externí (mezilaboratorní) kontrola,hodnoceni IVD MD,jakost,kontrola,kontrolní vzorek,laboratorní medicína,management jakosti,materiál pro mezilaboratorní porovnávání,mezilaboratorní porovnávání zkoušek,měření,nejistota,nominální stupnice,návaznost,organizace provádějící EQAS,postup měření,pořadová stupnice,pracovní postup,program externího hodnocení jakosti (EQAS),přiřazená hodnota,referenční (měřicí) laboratoř,referenční (měřicí) postup,referenční hodnota,referenční materiál,validace,vzorek,výkonnost,výrobce,výsledek měření,zdravotnická laboratoř,účinnost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141362004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14136 Programy externího hodnocení jakosti (external quality assessment schemes, EQAS) jsou základní součástí mechanismů určených k udržování a zlepšování analytické jakosti a lékařské použitelnosti klinických laboratorních údajů. Účast a přijatelná výkonnost v EQAS jsou cenným nástrojem při zavádění standardů v laboratorní medicíně a při vzdělávání poskytovatelů a uživatelů o možných přínosech a omezeních laboratorních vyšetření. EQAS by navíc měly jednoznačně určit jednotlivé postupy (zařízení), a především by měly být schopny rozlišit mezi provozními charakteristikami, jež jsou vlastní jednotlivým postupům (zařízením), a těmi, které lze přisoudit jejich uživatelům. Tato evropská norma určuje cesty, jimiž EQAS mohou splnit tyto požadavky a tím přispívat ke sledování diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD MD) po jejich uvedení na trh, jak je zmíněno ve směrnici 98/79/EC o IVD MD, ve prospěch výrobců i uživatelů. Text normy je rozdělen do 9 kapitol a doprovázen stručnou informativní přílohou. V normě se odkazuje na některé novější normativní dokumenty, které se zabývají diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro (např. EN ISO 17511:2003, EN ISO 18153:2003 a EN 375:2001) a funkcí referenčích laboratoří (EN ISO 15195:2003). Nejčastěji se však odkazuje na ISO/IEC Guide 43-1:1997. Norma je doplněna bibliografií s 19 odkazy na směrnice, normy i odborné publikace.