Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1089-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078500
Katalogové èíslo 71739
Název dokumentu Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: Barevné značení
Anglický název Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti 01.03.2012
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.070 - Barevné značení
23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost,barevné značení,lahve na plyn,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1089-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52409ČSN EN 1089-3 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90072ČSN EN 1089-3 2012
Anotace

ČSN EN 1089-3 Tento dokument EN 1089-3:2004 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tento dokument nahrazuje EN 1089:3:1997 (ČSN EN 1089-3 z června 1998). Tato evropská norma je jednou ze tří částí souboru norem, stanovujících požadavky na značení lahví na přepravu plynů: Část 1: Značení ražením; Část 2: Informační nálepky; Část 3: Barevné značení. Barevná značení týkající se obsahu lahví jsou používána jako doplněk k informačním nálepkám, které jsou základní metodou značení obsahu lahve. Barevná značení lahví jsou důležitou metodou označení obsahu, jestliže není možné přečíst informační nálepky, zejména není-Ii možný přístup k lahvi. Tato část evropské normy stanovuje systém barevného značení lahví na technické a medicinální plyny zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi. Tato norma se nevztahuje pro lahve na LPG (LPG jsou látky uváděné pod identifikačním číslem 1965 "Směsi uhlovodíkových plynů, kapalné, j n."). Přílohy A (doporučené barvy), B (umístění barev na horní zaoblené části lahve), C (značení písmenem "N") a D (zvláštní národní podmínky) jsou normativní, příloha E (odchylky typu A) je informativní.