Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 14567
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 760322
Katalogové èíslo 71729
Název dokumentu Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku
Anglický název Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 03.240 - Poštovní služby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 145672004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace