Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 13712-3+Amd. 1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369249
Katalogové èíslo 71301
Název dokumentu Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)
Anglický název Information technology - Remote Operations: OSI realizations - Remote Operations Service Element (ROSE) protocol specification
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.240.20 - Aplikace informační technologie v kancelářské práci
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova OSI,ROSE,data,definice,dálková operace,dálkové zpracování,informační technologie,interakce,propojení otevřených systémů,prvek služby,přenos dat,síťové propojení,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 13712-31995
ISO/IEC 13712-3/Amd.11996
ISO/IEC 13712-3/Cor.11996
ITU-T Rec. X.8821994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd.1 Norma přebírá originál mezinárodní normy ISO/IEC 13712-3:1995 se zapracovanou změnou ISO/IEC 13712-3:1995/Amd.1:1996. Tato norma poskytuje systémový rámec pro realizaci asociačního kontraktu jako aplikačního kontextu OSI. Takovýto aplikační kontext je specifikován přednostně ve smyslu kolekce prvků aplikační služby (prvků ASE) a z pohledu služby dálkových operací pak zvláště prvku služby dálkových operací (ROSE). Prvkem ROSE je ovládán univerzální protokol důležitý pro vyvolávání a ohlašování návratu libovolných operací. Tato norma popisuje chování samotného prvku ROSE a způsob, jímž jsou množiny prvků ASE přenosu informací využívány k přenosu řídicích informací protokolu v realizaci OSI. Jednotlivé kapitoly této normy postupně uvádějí: - předmět normy; - odkazy na normy, jejichž ustanovení jsou pro tuto normu podstatná; - definované termíny, které se v této normě používají a jsou rozděleny na termíny přenesené z citovaných norem a na termíny definované v této normě; - používané zkratky a konvence; - celkový přehled předmětu normy; - základní prvky ROSE u procedury; - realizace asociace; - realizace přenosu; - abstraktní syntaxi; - podmínky shody s touto normou. Příloha A této normy uvádí tabulky stroje protokolu dálkových operací (ROPM), příloha B používané moduly notace ASN.1, příloha C poskytuje návod pro používání notace a příloha D přiřazení hodnot identifikátorů objektů. Zapracovaná změna Amd.1 uvádí procedury protokolu pro mapování datových jednotek aplikačního protokolu (jednotek APDU) prvku ROSE na službu A-UNIT-DATA a zahrnutí tří rezidentních operací: "sonda", "potvrzení" a "zrušení", které jsou obecnými obslužnými rutinami pro návrháře aplikací založených na prvku ROSE. Jak norma, tak i její zapracovaná změna obsahují řadu tabulek a obrázků ilustrujících předmět normy.