Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6940
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 800805
Katalogové èíslo 71287
Název dokumentu Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
Anglický název Textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
59.080.30 - Textilní tkaniny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 69402004
ISO 69402004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19626ČSN EN ISO 6940 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6940 Touto metodou se stanoví snadnost zapálení svisle umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo vícekomponentních textilií při kontaktu s malým, definovaným plamenem za stanovených podmínek. Je možné jí rovněž zjišťovat vliv švů nebo součásti ozdob na chování plošných textilií. Podstatou zkoušky je působení definovaným plamenem po dobu 10 s na plochu nebo na spodní hranu textilie umístěné ve svislé poloze.