Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16264
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757482
Katalogové èíslo 71284
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí
Anglický název Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova analýza,fotometrická detekce,jakost,průtoková analýza,rozpuštěné křemičitany,voda
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 162642004
ISO 162642002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16264 Tato norma specifikuje dvě metody stanovení rozpuštěných křemičitanů v různých druzích vod (např. v podzemních, pitných, povrchových a odpadních vodách a ve výluzích), tj. průtokovou injekční analýzu (FIA) a kontinuální průtokovou analýzu (CFA). Obě metody lze použít ke stanovení hmotnostní koncentrace křemičitanů (vyjádřené jako SiO2) od 0,2 mg/l do 20 mg/l (s pracovními rozsahy 0,2 mg/l až 2,0 mg/l a 2 mg/l až 20 mg/l). Tyto metody je možné použít také v jiných koncentračních rozsazích, pokud pokrývají přesně jeden řád koncentračních jednotek (např. 0,02 mg/l až 0,2 mg/l SiO2). Těmito metodami je možné analyzovat také mořskou vodu po změně citlivosti a po přizpůsobení činidel a kalibračních roztoků salinitě vzorků.