Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14477
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770305
Katalogové èíslo 71275
Název dokumentu Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody
Anglický název Packaging - Flexible packaging material - Determination of puncture resistance - Test methods
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.040 - Balicí materiály a příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Flexibilní obalové materiály,Kalibrace,Obaly,Přístroje,Zkoušení,Zkušební vzorek
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144772004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14477 Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti proražení flexibilního obalového materiálu. Metoda se vztahuje na vícevrstvé flexibilní obalové materiály.