Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.3.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875005
Katalogové èíslo 71163
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Anglický název Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land mobile service - Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova PMR,TDD,TDMA,anténa,data,hovor,mobilní (pohyblivý),předpis,rádio
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 113-2 V1.3.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69957ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.3.1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.3.1 Tato norma platí buď pro systémy s úhlovou modulací s konstantní obálkou nebo systémy s modulací s proměnnou obálkou pro použití v pozemní pohyblivé službě při použití dosažitelné šířky pásma, pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 GHz, s odstupem kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určených pro přenos dat. Vztahuje se na digitální a kombinovaná analogová a digitální rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem určená pro přenos dat a/nebo hovoru. Tato norma se vztahuje jak na zařízení provozovaná ve spojitém přenosovém režimu, tak i na zařízení provozovaná v přerušovaném režimu.