Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 874604
Katalogové èíslo 71158
Název dokumentu Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Anglický název Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.060.30 - Radioreléové a pevné družicové komunikační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova HIPERLAN,LAN,přístup,rádio,vrstva 1,zkoušení,širokopásmový
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 893 V1.2.32003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68896ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3 Tato norma platí pro vysokovýkonné zařízení RLAN 5 GHz určené k provozu v kmitočtových pásmech 5 150 MHz až 5 350 MHz a 5 470 MHz až 5 725 MHz na kterémkoliv z kmitočtů nosných uvedených v tabulce 1. Pro vyloučení obsazených kanálů uplatněním funkce dynamické volby kmitočtu a použitím řízení vysílaného výkonu (u zařízení mající tuto schopnost) jsou popsány zvláštní požadavky, jak je požadováno v ERC DEC(99)23. POZNÁMKA - Tato funkce je také požadována a popsána v doporučení ITU-R M.1652. Tabulka 1 - Přidělení jmenovitých kmitočtů nosných Střední kmitočet nosné fc MHz 5 180 5 200 5 220 5 240 5 260 5 280 5 300 5 300 5 320 5 500 Střední kmitočet nosné fc MHz 5 520 5 540 5 560 5 580 5 600 5 620 5 640 5 660 5 680 5 700