Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2030
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332030
Katalogové èíslo 71157
Název dokumentu Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
Anglický název Electrostatics - Code of practice for avoidance of hazards due to static electricity
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti 01.08.2016
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost,bezpečnost zařízení,bezpečnostní opatření,bezpečné skladování,hořlavé kapaliny,hořlavé prachy,statická elektřina,výbušniny,výbušné plyny
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 504042003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63620ČSN 33 2030 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99823ČSN CLC/TR 60079-32-1 2016
Anotace

ČSN 33 2030 Norma uvádí požadavky pro vyloučení nebezpečí iniciace a úrazu elektrickým proudem v důsledku statické elektřiny. Procesy, které nejčastěji způsobují problémy se statickou elektřinou jsou popsány detailně. Mezi tyto procesy patří manipulace s různými typy pevných látek, kapalin, prachů, plynů, aerosolů a výbušnin. Pro každý případ jsou definovány zdroje a povaha nebezpečí od statické elektřiny a jsou uvedeny specifická doporučení pro tyto případy. Základní informace o vytváření nežádoucí statické elektřiny v pevných materiálech, kapalinách, plynech, výbušninách a rovněž na osobách, společně s popisem jak vznikající náboje způsobují vznícení nebo úraz elektrickým proudem, jsou uvedeny v přílohách. Norma neplatí pro nebezpečí od statické elektřiny ve vztahu k bleskům, k možnému poškození elektronických součástí nebo zdravotních nebezpečí.