Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13472-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011649
Katalogové èíslo 71123
Název dokumentu Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy
Anglický název Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 1: Extended surface method
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky
93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hluk pozadí,impulsní odezva,metoda zvětšené plochy,zvuková pohltivost povrchu vozovky,činitel geometrického šíření,činitel odrazu akustického tlaku,činitel odrazu zvukové energie,činitel zvukové pohltivosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13472-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13472-1 Norma ČSN ISO 13472-1 popisuje zkušební metodu pro měření in-situ, činitele zvukové pohltivosti povrchů vozovky jako funkci frekvence v rozsahu od 250 Hz do 4 kHz. Předpokládá se kolmý dopad. Zkušební metoda může být použita při šikmém dopadu, avšak s omezeními (viz příloha F). Zkušební metoda je určena pro následující použití: - stanovení vlastností zvukové pohltivosti zkušebních drah podle ISO 10844, s mezními hodnotami, a dalších obdobných norem; - stanovení vlastností zvukové pohltivosti povrchu vozovek při běžném užívání; - porovnání projektovaných specifikací zvukové pohltivosti povrchu vozovek se skutečnými dosaženými údaji povrchu po dokončení stavebních prací. Touto metodou může být stanoven také komplexní činitel odrazu.