Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13473-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011678
Katalogové èíslo 71119
Název dokumentu Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů
Anglický název Characterization of pavement texture by use surface profiles - Part 3: Specification and classification of profilometers
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky
93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hrotový profilometr,laserový profilometr,profilometr,profilometr se světelnými záblesky,třída profilometru,ultrazvukový profilometr
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13473-32002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13473-3 Norma ČSN ISO 13473-3 specifikuje požadavky na profilometry používané ve stavitelství vozovek, aby byla zaručena smysluplnost a přesnost měření popisů mikro, makro a megatextury povrchů vozovek silnic a letišť. Též obsahuje návod pro klasifikaci profilometrů s ohledem na jejich užití a celkovou přesnost. Profilometry mohou být jakéhokoli druhu činnosti. Předmět této části ISO 13473 neobsahuje analýzu profilů strojově obrobených povrchů. Z předmětu normy je též vyjmuta analýza profilů nerovnosti vozovek.