Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14278-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 800203
Katalogové èíslo 71083
Název dokumentu Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení
Anglický název Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 1: Method using a manual thermodetection device
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 59.060.10 - Přírodní vlákna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14278-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace