Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.3.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875101
Katalogové èíslo 71053
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu
Anglický název Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 22: Specific conditions for ground based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova EMC,VHF,letecký,předpis,rádiový
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 489-22 V1.3.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69604ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.3.1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.3.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], obsahuje posuzování zařízení základnových stanic, pohyblivých a ručních/přenosných leteckých radiokomunikačních zařízení VHF, umístěných na zemském povrchu, a souvisejících přidružených zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Dále se zabývá požadavky EMC na rádiová zařízení základnových stanic umístěných na zemském povrchu a pracujících v režimu 2 VDL a v režimu 4 VDL. Specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro letecká rádiová zařízení, umístěná na zemském povrchu, a související přidružená zařízení.