Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 11586-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369248
Katalogové èíslo 71027
Název dokumentu Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace
Anglický název Information technology - Open Systems Interconnection - Generic upper layers security: Overview, models and notation
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.100.70 - Aplikační vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova OSI,aplikační vrstva,bezpečnost,bezpečnostní technika,informační technologie,komunikační procedura,model,notace,propojení otevřených systémů,syntaxe,transformace,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 11586-11996
ITU-T Rec. X.8301995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 11586-1 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-1:1996 (idt doporučení ITU-T X.830:1995) doplněný o národní přílohu, která obsahuje překlad úvodu a kapitol s předmětem normy, definicemi a zkratkami. Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 11586, která jako celek definuje množinu generických prostředků napomáhajících sestavovat protokoly vyšších vrstev podporující opatření uskutečňovaná bezpečnostními službami v aplikacích propojení otevřených systémů (OSI). Norma definuje následující aspekty: - obecné modely funkcí protokolu bezpečnostní výměny a bezpečnostních - transformací založené na pojmech popsaných v modelu bezpečnosti vyšších vrstev OSI (doporučení ITU-T X.803 | ISO/IEC 10745) - model bezpečnostní výměny a model bezpečnostní transformace; - množinu notačních nástrojů na podporu specifikace požadavků selektivní ochrany polí ve specifikaci abstraktní syntaxe a na podporu specifikace bezpečnostní výměny a bezpečnostních transformací; - množinu informativních návodů pro aplikaci generických prostředků bezpečnosti vyšších vrstev, které pokrývá celá řada ISO/IEC 11586. Kapitoly normy postupně uvádějí: - předmět normy a normativní odkazy; - použité odborné termíny a u nově zaváděných termínů i jejich definice; - seznam a vysvětlení použitých zkratek; - všeobecný přehled; - model a notaci pro specifikaci bezpečnostní výměny; - model a notaci pro specifikaci bezpečnostní transformace; - abstraktní syntaktickou notaci pro selektivní ochranu polí; - údaje o shodě s touto normou. Deset příloh normy se věnuje definicím ASN.1, registraci a specifikacím bezpečnostních výměn a bezpečnostních transformací, specifikacím ochranného mapování, používání identifikátorů objektů, návodům pro použití generických prostředků bezpečnosti vyšších vrstev a příkladům takového použití, vztahům k jiným normám a dále uvádí i seznam ostatních norem vztahujících se k předmětu této normy.