Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14484
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 981024
Katalogové èíslo 71009
Název dokumentu Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni
Anglický název Health Informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 35.240.80 - Aplikace informační technologie ve zdravotnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova EU,Směrnice EU,autorizace,data,definice,identifikace,ochrana dat,osobní data,politika zabezpečení,přenos dat,příjemce,zabezpečení,zdravotnická informatika,zdravotnictví,zpracovatel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144842003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14484 Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14484:2003. Norma poskytuje návod pro politiku zabezpečení na vysoké úrovni, kterou mají přijmout organizace třetích zemí (tj. organizace ze zemí, jenž nejsou členy Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru) zapojené do takových aplikací mezinárodní informatiky, v jejichž rámci se provádí přenos dat o zdravotním stavu osob z členského státu EU do nečlenského státu EU. Účelem této evropské normy je napomáhat při aplikaci Směrnice EU o ochraně dat. Norma pro politiku zabezpečení na vysoké úrovni napomáhá fyzickým osobám, právnickým osobám, státním či jiným orgánům, které samostatně nebo ve spojení s dalšími orgány stanovují cíle a způsoby zpracování osobních dat: - specifikovat a odhadovat odpovídající opatření na ochranu dat u ostatních organizací, s nimiž jednají; - prokazovat přiměřenost jejich vlastních opatření jiným organizacím. Tím tato norma zajišťuje, aby se přenos dat přes hranice států nebo úmyslné zpřístupnění dat o zdravotním stavu osob jiným zemím provádělo způsobem, který: - je konzistentní s účely a záměry původního sběru dat; - v rámci daných účelů a dohod vyhovuje z hlediska odhalení dat o zdravotním stavu osob zainteresovaným jednotlivcům i organizacím.