Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62153-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347003
Katalogové èíslo 70991
Název dokumentu Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)
Anglický název Metallic communication cables test methods - Part 1-1: Electrical - Measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain using the Inverse Discrete Fourier Transformation (IDFT)
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova komunikační kabel,metalický kabel,útlum odrazu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62153-1-12004
IEC 62153-1-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62153-1-1 Tato norma popisuje zkoušku, která určuje rovnoměrnost impedance vysokofrekvenčních kabelů měřením útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí vektorového síťového analyzátoru vybaveného odrazovou zkušební soupravou (můstkem) a převodem výsledků do časové oblasti pomocí zpětné Fourierovy transformace (IDFT).