Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62153-4-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347003
Katalogové èíslo 70990
Název dokumentu Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek
Anglický název Metallic communication cables test methods - Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling attenuation - Injection clamp method
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.100.20 - Elektromagnetická odolnost
33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova elektromagnetická kompatibilita,komunikační kabel,metalický kabel,stykový útlum,útlum stínění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62153-4-22004
IEC 62153-4-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62153-4-2 Tato norma popisuje zkušební metodu injekčních svorek, která určuje útlum stínění koaxiálních kabelů a stykový útlum symetrických stíněných nebo nestíněných datových kabelů v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 1 000 MHz a v dynamickém rozsahu do 130 dB.