Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60893-3-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346572
Katalogové èíslo 70957
Název dokumentu Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic
Anglický název Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-4: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on phenolic resins
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 29.035.20 - Pryžové a plastové izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Izolační materiály,požadavky,specifikace,technické neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60893-3-42004
IEC 60893-3-42003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92522ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 2004A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95905ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20994ČSN EN 60893-3-4 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 Norma uvádí požadavky na technické neohebné desky pro elektrotechnické účely na bázi fenolických pryskyřic a s různými výztužemi. Jejich použití a významné vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, splňují zavedené úrovně vlastností. Výběr materiálů uživatelem pro konkrétní aplikaci však má být založen na skutečných požadavcích nezbytných pro vlastnosti přiměřené této aplikaci a nemá vycházet pouze z této specifikace. Do normy byly zařazeny nové typy materiálů, u některých stávajících typů byly provedeny změny v požadavcích na vlastnosti, byly doplněny nové metody zkoušení permitivity a ztrátového činitele. Všechny údaje, které nemají charakter specifikace, byly přesunuty do nové části 60893-4Typické hodnoty