Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 7810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369725
Katalogové èíslo 70891
Název dokumentu Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky
Anglický název Identification cards - Physical characteristics
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.240.15 - Identifikační karty a příslušná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Adheze nebo vytváření bloků,Charakteristiky karet,Deformace povrchu,Fyzikální charakteristiky,Hořlavost,ID-1,Identifikační karty,Konstrukce karet,Kontaminace,Materiály karet,Minimální fyzikální požadavky,Odolnost proti chemikáliím,Odolnost proti loupání,Odolnost proti světlu,Odolnost proti teplu,Ohybová tuhost,Optická hustota,Plastové identifikační karty,Průhyb karty,Rozměry ID-000,Rozměry karet,Toxicita,Trvanlivost,Velikost karet,Závislost na vlhkosti,Závislosti na teplotě
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 78102003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96108ČSN ISO/IEC 7810 2004Amd. 101.05.2022
96109ČSN ISO/IEC 7810 2004Amd. 201.05.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 7810 Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru norem popisujících charakteristiky identifikačních karet vymezených v kapitole definic; dále popisuje použití těchto karet pro mezinárodní výměnu. Tato mezinárodní norma stanoví fyzikální charakteristiky identifikačních karet včetně materiálů karet, jejich konstrukce, charakteristik a rozměrů pro čtyři velikosti karet. ISO/IEC 10373-1 specifikuje zkušební postupy používané pro kontrolu karet na parametry specifikované v této mezinárodní normě. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky pro použití identifikačních karet. Bere na zřetel jak lidské a strojové aspekty a stanoví minimální požadavky. Cílem tohoto souboru norem je poskytnout kritéria, kterým karty musí vyhovovat. V těchto normách se neuvažuje četnost používání karty před vlastní zkouškou, pokud byly karty používány. Nesplnění specifikovaných kritérií by mělo být projednáno mezi příslušnými stranami. Toto vydání ruší a nahrazuje vydání ISO/IEC 7810:1995. Uživateli se doporučuje, aby prověřil celou normu z pohledu revizí a změn. Hlavní změny provedené v této revizi jsou následující. 1. Doplnění kritéria a metody zkoušení odolnosti proti teplu. Toto kritérium by mělo být ve shodě s existujícími materiály PVC nebo PVCA, avšak dovoluje uživateli navrhnout materiály, které odolávají vyšším teplotám. 2. Libovolné speciální požadavky pro různé technologie záznamu byly přesunuty do příslušných základních norem pro tyto technologie záznamu. 3. Požadavky na odolnost proti loupání a na optickou hustotu byly změněny tak, aby odpovídaly revidovaným zkušebním metodám v ISO/IEC 10373-1:1998. 4. Byly doplněny tolerance pro karty o velikosti ID-2 a ID-3. 5. Byly doplněny rozměry a tolerance pro karty i velikosti ID-000 spolu s informativní přílohou, která ukazuje vztah ke kartě o velikosti ID-1. 6. Oblasti specifikované pro opacitu, které byly dříve uvedeny ve zkušebních metodách ISO/IEC 10373-1, byly změněny a jsou ukázány v této mezinárodní normě. Tato mezinárodní norma stanovuje minimální fyzikální požadavky na základní plastovou identifikační kartu a je používána následujícími normami na identifikační karty se záznamovými technologiemi. Další normy zde neuvedené se mohou rovněž odkazovat na ISO/IEC 7810.