Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4210
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274210
Katalogové èíslo 70801
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
Anglický název Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Highest permissible values of lift´s emissive acustic pressure and building solutions against noise propagation of lifts in new buildings
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost,akustika,elektrický výtah,hydraulický výtah,konstrukce,montáž,stavba,výtah
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 4210 Tato norma byla vypracována pro usnadnění činnosti projektantů staveb, stanovuje nejvyšší povolené hodnoty emise hluku dodávaných výtahů a jejich částí a uvádí stavební řešení zaměřená proti šíření emise hluku výtahů instalovaných v nových stavbách pro bydlení, občanského vybavení a administrativních budovách nebo nově budovaných šachtách výtahů v existujících budovách, jejichž správná aplikace má zajistit dodržení stanovených hodnot hluku v akusticky chráněných místnostech. V části A. 2 je zapracován požadavek na zatížení klece výtahu při měření podle připravované prEN ISO 16032.