Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 908-3 V2.2.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875111
Katalogové èíslo 70781
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)
Anglický název Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 3G,3GPP,IMT-2000,UMTS,WCDMA,buňkový,digitální,mobilní (pohyblivý),předpis,rádiový
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 908-3 V2.2.12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69393ČSN ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 Tato norma platí pro základnové stanice pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA FDD). Obsahuje požadavky na základnové stanice UTRA FDD pro vydání 99, 4 a 5, včetně základnových stanic podporujících přenos HS-PDSCH používající modulaci QPSK a 16QAM. Rovněž zahrnuje požadavky vydání 6 na základnové stanice s velkým dosahem, základnové stanice se středním dosahem a lokální základnové stanice. Je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC [1] (Směrnice R&TTE).