Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730035
Katalogové èíslo 70722
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hustota požárního zatížení,jednozónový a dvouzónový model požáru,lokální požáry,nominální a parametrické teplotní křivky,návrhový požární scénář,požární úsek,výpočetní dynamický model kapalin a plynů,zjednodušený a zdokonalený model požáru
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1991-1-22002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
72303ČSN EN 1991-1-2 2004NA ed. A01.12.2011
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
76731ČSN EN 1991-1-2 2004Opr.1
85021ČSN EN 1991-1-2 2004Opr.2
92814ČSN EN 1991-1-2 2004Opr.3
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69382ČSN EN 1991-1-2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 1991-1-2 uvádí metodické postupy stanovení tepelného zatížení pro navrhování konstrukcí na účinky požáru. Úplný analytický postup navrhování bere v úvahu chování nosného systému stavby při zvýšené teplotě působení požárů a příznivé účinky aktivních a pasivních protipožárních opatření. ČSN EN 1991-1-2 uvádí výpočty tepelného zatížení pro teplotní analýzu které vycházejí z nominálních teplotních křivek nebo z přirozených modelů požáru. Dále zavádí kombinační pravidla pro stanovení úrovně mechanického zatížení konstrukce v podmínkách působení požáru. Příloha A uvádí parametrické teplotní křivky. Příloha B uvádí zjednodušenou metodu pro stanovení tepelného zatížení vnějších stavebních prvků. Příloha C obsahuje výpočtové postupy pro určení teplot v prostoru při působení lokálních požárů. Příloha D uvádí zdokonalené modely požárů: jednozónové, dvouzónové a výpočetní dynamické modely kapalin a plynů. Příloha E stanovuje výpočty hustot požárního zatížení se zahrnutím součinitelů vyjadřujících jak nebezpečí vzniku požáru, tak postihujících aktivní protipožární opatření. Příloha F uvádí postupy pro stanovení ekvivalentní doby požáru, kterému je konstrukce vystavena. Příloha G uvádí rovnice pro stanovení polohových faktorů, které jsou nezbytnou součástí výpočtu radiace.