Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15586
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757381
Katalogové èíslo 70682
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
Anglický název Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova atomová absorpční spektrometrie,chemický rozbor,elektrotermická atomizace,grafitová kyveta,jakost,stanovení,stopové prvky,voda
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 155862003
ISO 155862003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15586 Tato norma obsahuje údaje o podstatě a postupech stanovení stopových koncentrací Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn v povrchové, podzemní, pitné a odpadní vodě a v sedimentech atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací (ETA) v grafitové kyvetě. Metodu lze používat ke stanovení nízkých koncentrací prvků. Mez detekce metody určitého prvku závisí na matrici vzorku i na přístroji, typu atomizátoru a použití chemických modifikátorů. Meze detekce metody vzorků vody s jednoduchou matricí (tj. s nízkou koncentrací rozpuštěných látek a částic) se blíží mezím detekce přístroje.