Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14126
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832764
Katalogové èíslo 70462
Název dokumentu Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
Anglický název Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aerosoly,infekční agens,informace,klasifikace,kondicionování,kontaminované kapaliny,metoda zkoušení,nebezpečí,ochranné oděvy,odolnost,penetrace,piktogramy,požadavky,zkušební zařízení,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141262003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14126 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro opakované a omezené použití ochranných oděvů poskytujících ochranu proti infekčním agens. Stanoví metody zkoušení zaměřené na médium obsahující mikroorganismus, jako kapalina, aerosol nebo pevné prachové částice. Norma obsahuje požadavky na vlastnosti materiálů, ze kterých jsou oděvy vyráběny, a to na mechanické vlastnosti a hořlavost, požadavky na chemické vlastnosti a požadavky na ochranné oděvy, tj. na provedení proti penetraci infekčních agens, požadavky na provedení švů, spojů a sestav a na celý oblek, značení a informace poskytované výrobcem. Předmětem této normy nejsou oděvy nošené chirurgickými týmy nebo roušky na zakrytí pacientů pro zamezení křížové kontaminaci během chirurgických zákroků.