Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13894-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732134
Katalogové èíslo 70417
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of fatigue under dynamic loading - Part 1: During cure
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova adhezivo,beton,dynamické namáhání,ochrana betonu,oprava betonu,vytvrzování,únava
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13894-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13894-1 Tato evropská norma uvádí laboratorní zkušební metodu pro zjištění, jak dynamické namáhání během vytvrzování ovlivňuje vývoj pevnosti adheziv. Nejprve se adhezivem slepí dvě ocelové příložky tak, aby při tahové zkoušce slepených těles byl vytvořený spoj namáhán smykem. Část slepených těles je během vytvrzování namáhána dynamickým zatížením, část je ponechána v klidu. Následně se všechna tělesa odzkouší tahem až do porušení. Výsledkem je koeficient pevnosti při porušení porovnávající tahovou sílu při porušení těles, jejichž adhezivo vytvrzovalo při dynamickém namáhání, s tahovou sílou při porušení těles ponechaných v klidu.